Przykłady

Poniższa lista służy jedynie orientacji czego mogą dotyczyć wizyty studyjne. To przykładowy, bardzo krótki opis takiej wizyty:

  1. Celem wizyty 1 jest zapoznanie się z przebiegiem procesu przeprowadzania konsolidacji instytucji i inspekcji na poziomie administracji regionalnej w Szwecji: sposób planowania, analiza zysków i strat, praktyczna realizacja. Uczestnikiem jest zastępca dyrektora w jednym z wydziałów w urzędzie wojewódzkim. Wizyta trwa 5 dni roboczych.
  2. Celem wizyty 2 jest zbadanie jakie są efektywne narzędzia i formy komunikowania się urzędników ze związkami zawodowymi lekarzy we Francji. Uczestnikiem jest dyrektor departamentu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wizyta trwa 4 dni robocze.
  3. Celem wizyty 3 jest udział (na zasadzie job shadowingu) w działaniach wydziału ds. obsługi cudzoziemców w Niemczech, a w szczególności procesie weryfikacji tych cudzoziemców, którzy wnioskują o obywatelstwo niemieckie. Wizyta ma umożliwić zapoznanie się z działaniami inspektora, który dokonuje takich weryfikacji, z jego narzędziami, w tym ze sposobem organizacji procesu. Uczestnikiem wizyty jest inspektor z urzędu wojewódzkiego. Wizyta trwa 10 dni roboczych.
  4. Celem wizyty 4 jest zapoznanie się z procedurą i przebiegiem naboru na stanowiska specjalistyczne w Federalnym Urzędzie ds. Społecznych w Belgii. Uczestnikiem jest naczelnik w Urzędzie do spraw Cudzoziemców. Wizyta trwa tydzień.