Formularz

Wniosek musi zostać wypełniony przez uczestnika projektu, również z uwzględnieniem danych dotyczących instytucji wysyłającej. Integralną częścią wniosku jest załącznik, który należy dołączyć w wersji zeskanowanej (.pdf, .jpg. lub inny format) we właściwym miejscu przewidzianym w formularzu oraz dołączyć również do oryginalnej (papierowej) wersji wniosku:

Załącznik to oświadczenie ze strony instytucji przyjmującej, o chęci goszczenia przedstawiciela instytucji wysyłającej (uwzględniający krótką charakterystykę dotychczasowych kontaktów z instytucją wysyłającą, deklarację o wspólnej organizacji programu wizyty przewidzianego wnioskiem, deklarację o złożeniu opinii o wizycie po jej zakończeniu itp.). Oświadczenie może mieć dowolną formę i powinno być sporządzone w języku angielskim.

Wniosek wypełniany elektronicznie może być zapisywany i modyfikowany do momentu jego wysłania przez system na ostatnim etapie. Po wysłaniu należy wydrukować ostateczną wersję (automatycznie będzie jej nadany numer) i przedstawić ją do podpisu dyrektora generalnego/właściwego kierownika instytucji wysyłającej lub innej upoważnionej przez niego osoby. Podpisaną wersję wniosku (o tym samym numerze) należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ocenie będą poddane tylko te wnioski, które dotarły do KSAP w wersji oryginalnej oraz których numer na wniosku/suma kontrolna w systemie online i w wersji oryginalnej będzie identyczny. Inny numer na formularzach oznacza, że wniosek był modyfikowany.

Wniosek dzieli się na część informacyjną, merytoryczną i finansową. Wszystkie części należy wypełniać w języku polskim.

Wypełnij formularz zgłoszenia on-line

Wersja formularza do zapoznania się i wstępnego wypełnienia: Wzór formularza aplikacyjnego