O projekcie

Cele programu Argonauci, które wynikają bezpośrednio z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 to przeniesienie najbardziej efektywnych praktyk w dziedzinie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania do polityk publicznych. Program posłuży promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej i na rzecz realizacji przez nią zadań publicznych o lepszej jakości, skuteczności i dostępności.

Będzie to realizowane dzięki umożliwieniu bezpośrednim uczestnikom Programu udziału w krótkich, zagranicznych wizytach studyjnych lub job shadowing w partnerskich instytucjach/organizacjach (instytucjach przyjmujących) i ich zapoznanie się z rozwiązaniami zarządczymi stosowanymi w innych krajach Unii Europejskiej.