Cele szczegółowe

  • nabycie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji przez uczestników wizyt wzbogacających ich w doświadczenie zawodowe i rozwój osobisty,
  • poprawa jakości funkcjonowania instytucji uczestniczących w Programie (zarówno wysyłających jak i przyjmujących) poprzez umożliwienie dzielenia się dobrymi praktykami w politykach publicznych,
  • rozbudowa potencjału administracji publicznej do wprowadzania dobrych praktyk,
  • promocja transferu wiedzy na poziomie administracji publicznej,
  • promocja powstawania sieci współpracy na rzecz realizacji długoterminowych celów i strategii.