Grupa docelowa

Uczestników programu można podzielić na uczestników indywidualnych wizyt studyjnych/Job shadowing oraz instytucje uczestniczące (instytucja wysyłająca oraz przyjmująca).

Osoba, która chciałaby wziąć udział w Programie Argonauci i zostać uczestnikiem wizyty studyjnej musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • musi być obywatelem polskim zatrudnionym w urzędzie administracji publicznej (instytucji wysyłającej) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od przynajmniej dwóch lat od dnia złożenia formularza aplikacyjnego;
  • musi posiadać udokumentowaną znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub innego wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie B2 (w mowie i w piśmie); w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość Krajowa Szkoła Administracji Publicznej dokona weryfikacji znajomości języka obcego;
  • musi przedstawić pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w administracji publicznej przez przynajmniej jeden rok od momentu powrotu z mobilności;
  • posiada zgodę kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd i przedstawi w procesie aplikacji korzyści płynące z jego/jej mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej;
  • musi przedstawić w następstwie mobilności raport z wyjazdu wraz z przedstawieniem możliwości wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w instytucji wysyłającej rozwiązań, z którymi uczestnik zapoznał się podczas mobilności.

Instytucje wysyłające powyższych uczestników do udziału w wizytach studyjnych określa się w programie jako administrację publiczną. Instytucją wysyłającą mogą być urzędy zatrudniające członków korpusu służby cywilnej, ale też te urzędy, które nie stanowią korpusu służby cywilnej, przy czym priorytetowo, podczas procesu oceny wniosków traktowane będą projekty planowane do realizacji przez urzędy i uczestników zatrudnionych w instytucjach poza Warszawą. Instytucja, w której zatrudniony jest uczestnik projektu musi być podmiotem aktywnym w obszarze wdrażania lub kreowania polityk publicznych. Co więcej w projekcie musi zostać zapewnione wsparcie uczestników projektu przed wyjazdem za granicę, którego rezultatem jest w szczególności ustalenie, wspólnie z uczestnikiem, programu i zakładanych efektów mobilności ponadnarodowej.

UWAGA! Jednostki JST nie są objęte wsparciem w ramach programu Argonauci. Dla jednostek JST będą dedykowane projekty.