„Argonauci" - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej

Projekt wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
  • Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
  • Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

O projekcie

Program posłuży promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej oraz identyfikacji dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej i na rzecz realizacji przez nią zadań publicznych o lepszej jakości, skuteczności i dostępności.

więcej o projekcie

Przewodnik

Przewodnik przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane uczestnictwem w zagranicznych wizytach studyjnych w ramach programu Argonauci oraz dla ich macierzystych instytucji/organizacji (instytucji wysyłających).

więcej o przewodniku